ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

การรับพิจารณาพนักงานคนคนหนึ่งเข้ามาทำงานในองค์กรแห่งหนึ่งและบริษัทแห่งหนึ่งนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานทั้งนี้เนื่องจากความปลอดภัยทั้งต่อตัวพนักงานที่จะเข้ามาทำงานในองค์กรนั้นบริษัทนั้น ๆ และเพื่อความปลอดภัยต่อองค์กรเองกับเพื่อนร่วมงานพนักงานคนอื่นที่จะต้องทำงานประสานงานร่วมกันภายในองค์กร จึงมีความสำคัญมากที่จะต้องดำเนินการให้พนักงานคนนั้นไปทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่บริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นมาตรฐานในการคัดกรองบุคคลกรที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันในองค์กรแห่งหนึ่ง  ขั้นตอนการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล  ซักประวัติผู้ป่วย  การถามหรือการซักประวัติผู้ป่วยนั้นจะเป็นการคัดกรองผู้ป่วยอย่างหนึ่งที่แพทย์นิยมถามกันเบื้องต้น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการประเมินความเสี่ยงและหาข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัยอาการของคนไข้จากผลการทดสอบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปนั้นจะต้องมีความที่สอดคล้องกัน รวมถึงถามประวัติการแพ้ยา การผ่าตัดที่ผ่านมา รวมไปถึงอาหารเสริมต่าง ๆ ที่เคยรับประทาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อการรักษาต่อการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานต่อไป  ตรวจหาสัญญาณชีพ  การตรวจหาสัญญาณชีพนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบการทำงานจากหัวใจว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ถ้าเกิดหัวใจทำงานผิดปกติจะทำให้ความดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้น ก็จะย่อมเกิดความผิดปกติขึ้นด้วย ส่งผลต่อสุขภาพชนิดอื่น เช่น เบาหวาน ความดัน เป็นต้น  การตรวจร่างกายภายนอก  การสังเกตอาการภายนอก เช่น การรับรู้ของดวงตา การทำงานของปอดจากการฟังเสียงการหายใจ การจับช่องท้องเพื่อเช็คระบบการขับถ่าย การทำงานของระบบประสาทต่าง ๆ เช่น การสัมผัส การตอบสนองต่อปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของแพทย์หรือความสมบูรณ์ภายนอกอื่น ๆ เช่น เล็บ ผิวหนังและเส้นผม ว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่เป็นต้น  ตรวจหายาหรือสารเสพติด  การตรวจหาสารเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่มักจะเป็นการตรวจสอบที่แพทย์ทำการตรวจสอบเป็นปกติอยู่แล้วจากการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ เช่น เมทแอมเฟตามีนหรือแอมเฟตามีน เป็นต้น  การตรวจเลือด  การตรวจภายในไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตรวจภายในที่เกิดขึ้นจากการตรวจในกรณีของเพศหญิงแต่เป็นการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานอย่างหนึ่งที่อาศัยข้อมูลจากห้องปฏิบัติการจากผลตรวจเลือด ซึ่งผลเลือดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะสามารถบอกถึงโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ภายในร่างกายได้ เช่น โรคเบาหวาน ความสมบูรณ์ของระดับของเม็ดเลือด การทำงานต่าง ๆ ของไตหรือระดับคอลเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือดนั้นจะสามารถบอกได้จากผลการตรวจเลือดนั่นเอง